Generalforsamling 2. februar 2018 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Alle medlemmer har modtaget indkaldelse til generalforsamlingen, der som sædvanligt afholdes på Munkebjerg Hotel, Vejle.

Dagsordenen er følgende:
1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Sekretæren fremlægger regnskabet.

4) Reglen om næsebåndets stramhed v/formand Torben Frandsen.

5) Forslag til ændring af kontingent for medlemmer, der ikke er læremestre, fra 1.000 kr. til
750 kr. pr. år.

6) Forslag til ændring af Foreningens Love, se vedhæftede, hvor de foreslåede ændringer er
anført med rødt.

7) Valg af årets instruktør 2017. Bestyrelsen fremlægger 3 forslag der kan stemmes på.

8) Årets ”Instruktør-Forum” - bestyrelsen vil gerne nedsætte en gruppe, der skal stå for at
arrangerer dette. Medlemmerne må gerne melde ind pr. mail inden generalforsamlingen, hvis
de ønsker at sidde med i gruppen.

9) Indkomne forslag.

10) Valg til bestyrelsen.
På valg er:
Nikolai Kowalski, modtager genvalg
Louise Christensen, modtager genvalg

11) Valg af revisor:
På valg er Per Skjærbæk, modtager genvalg

12) Eventuelt